10 Muriatic Zuurveiligheidstips


10 Muriatic Zuurveiligheidstips

Muriatinezuur, algemeen bekend als zoutzuur, wordt gebruikt in toepassingen voor reiniging, productie en roestverwijdering. Het wordt meestal gebruikt in industriële omgevingen, maar sommige huiseigenaren gebruiken het ook in het huis, zij het in de verdunning. Het zoutzuur is zeer bijtend en kan ernstige problemen veroorzaken als het in contact komt met de huid of wordt ingeademd.


Het is daarom van groot belang om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen en beschermende uitrusting te dragen wanneer u met deze stof werkt. Hier zijn enkele veiligheidstips om in gedachten te houden.

1. Draag chemisch-bestendige kleding

Het zoutzuur is zeer bijtend en kan chemisch reageren met normale kleding, met schade aan de kleding en ook aan uw huid tot gevolg. Om dit te voorkomen, moet u speciale chemicaliënbestendige kleding dragen die is gemaakt van Polyvinylchloride (PVC) of Butylrubber. Het is ook aan te raden om een ​​schort over uw kleding te dragen voor extra bescherming.

2. Draag een veiligheidsmasker en -bril

De dampen van zoutzuur zijn ook gevaarlijk. Als u deze dampen inademt, kunt u uw luchtwegen en orgelbekledingen beschadigen. Draag altijd een veiligheidsmasker over uw gezicht wanneer u met deze stof werkt. Naast het voorkomen van inhalatie van rook, beschermt een veiligheidsmasker u ook tegen onverwachte reacties met andere materialen.

U moet ook een chemische veiligheidsbril met zijkapjes gebruiken om te voorkomen dat er vloeistof in uw ogen terechtkomt.

3. Gebruik handschoenen

Draag altijd handschoenen van neopreen of rubber, hoewel PVC en butylrubber ook meer dan voldoende zouden zijn. Gebruik schoenen van hetzelfde materiaal. In het geval van morsen of chemische reacties, zullen deze materialen bestand zijn tegen schade door zoutzuur. Zorg er ook voor dat je broek over de schoenen zit, zodat er geen huid zichtbaar is.

4. Werk altijd op een geventileerde plaats

Werk altijd op een plaats met voldoende ventilatie. Dit voorkomt ophoping van rook en vermindert de hoeveelheid gifstoffen die u assimileert.

5. Niet mengen met andere vloeistoffen zonder eerst te controleren

Hezuur kan in bepaalde gevallen explosief reageren met andere chemicaliën en vloeistoffen, zelfs water. Dergelijke reacties kunnen giftige dampen, rook en hitte produceren. Vermijd het mengen van deze substantie met andere materialen als u niet zeker bent van het resultaat.

De meeste schoonmaaktoepassingen vereisen eigenlijk dat zoutzuur wordt verdund met water voor uw eigen veiligheid en voor de gezondheid van wat u ook aan het reinigen bent. Om dit te doen, giet het zuur altijd in het water in tegenstelling tot andersom. Hiermee wordt voorkomen dat gevaarlijke reacties worden veroorzaakt.

6. Houd het uit de buurt van metalen en warmte

Hoewel zoutzuur niet zelf kan worden ontvlamd, kan het reageren met metalen om een ​​zeer brandbaar en gevaarlijk waterstofgas te produceren. Het kan ook giftige dampen afgeven in brandomstandigheden.

7. Keep It Away From Children

Jonge kinderen en huisdieren die in contact komen met zoutzuur, kunnen ernstig letsel oplopen. Accidentele inname van zoutzuur kan zelfs leiden tot de dood en contact met de ogen kan blindheid veroorzaken. Laat zoutzuur nooit rondslingeren op een gemakkelijk bereikbare plaats.

8. Krijg onmiddellijke medische aandacht indien nodig

Als zoutzuur contact maakt met de huid, de ogen of per ongeluk wordt ingeslikt, kan dit tot ernstige problemen leiden. Neem in dergelijke gevallen onmiddellijk contact op met een arts.

In het geval van huid- of oogcontact moet het getroffen gebied onmiddellijk gedurende ten minste 15 minuten met water worden gewassen terwijl medisch personeel wordt gebeld. Bij inslikken niet laten braken. Was de mond van de persoon met water en geef hem een ​​glas water of melk terwijl hij onmiddellijk in contact komt met het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Als iemand moeite heeft met ademhalen na het inademen van de dampen, moet hij buiten worden gezet en moet hij medische hulp krijgen.

9. Volg veilige opslagmaatregelen

Bewaar zoutzuur in een goed gesloten pot en bewaar deze op een koele, donkere, droge en goed geventileerde plaats. Zorg er ook voor dat de container duidelijk is geëtiketteerd en dat deze niet in de buurt van bekende incompatibele materialen wordt gehouden.

10. Gooi het veilig weg

Giet onverdund zoutzuur nooit rechtstreeks in de riolering of in vijvers of meren. Het kan de pH van het water veranderen en het waterleven schaden. Het kan ook uw sanitair ernstig aantasten. Muriatinezuur wordt beschouwd als een gevaarlijk materiaal en moet worden verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Voeg bij morsen voorzichtig water toe en vermijd spatten of spatten. Gebruik vervolgens soda, as of kalk om het verdunde zuur te neutraliseren. Je kunt daarna de geneutraliseerde vloeistof absorberen met iets als vermiculiet en deze in iets plaatsen dat geschikt is voor verwijdering. Reinig het gebied na het opruimen met water om eventuele resten te verwijderen.

Videos Gerelateerde Artikelen: Pouring Different Acids on my Hand.